Állásajánlatok
Állásajánlat: Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására PDF Nyomtatás E-mail

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

pályázatot hirdet a

Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely

igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására

Az intézményvezetőre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, jogviszonya munkaviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 évre szól (2021. július 1. – 2026. június 30.)

A fenntartó az intézményvezetőt megbízásának lejártát követően kulturális szakmai munkakörben határozatlan időre tovább foglalkoztatja.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben és az intézmény Alapító Okiratában foglalt könyvtári és közművelődési feladatok ellátása, munkakörében a könyvtárosi és művelődésszervezői feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások: Az illetményt és juttatásokat az intézmény költségvetésének keretei között – a hatályos jogszabályok figyelembevételével – a polgármester állapítja meg.

Pályázati feltételek:

 • A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 3. § (1) bekezdés szerint az 1. melléklet
  • 5 pontjában vagy
  • 9 pont pontjában

meghatározott szakmai követelményeknek való megfelelés,

 • Az EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésében előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése, vagy a képzés két éven belüli elvégzéséről szóló kötelezettségvállalási nyilatkozat,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Legalább 5 év vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • részletes szakmai és vezetési program,
 • képesítést igazoló okiratok másolata,
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a képviselő-testület a pályázat elbírálását nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Forgó Istvánné jegyző nyújt, a 06-37-322-001/18 mellék telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázat Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Földi Csaba polgármester (3281 Karácsond Szent István út 42.) címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni: Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely igazgató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázatokat a képviselő-testület, veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljáró polgármester bírálja el. A pályázó kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

 
Állásajánlat: Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására PDF Nyomtatás E-mail

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet a

Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde

intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 évre szól

A munkavégzés helye: Heves megye, 3281 Karácsond, Szent István út 38.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde többcélú intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása.  Gondoskodás a hatályos jogszabályok és az intézmény Alapító Okirata szerinti feladatok ellátásról. Ennek keretében az intézményben már működő óvodai ellátás színvonalának tovább emelése, és a jelenleg kialakítás alatt álló mini bölcsődei feladatellátás jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelő beindítása és működtetése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 67 § (1) bekezdése és 3. melléklete szerinti felsőfokú végzettség és óvodapedagógus szakképesítés, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. kormányrendelet 21/A. §-ban foglaltaknak való megfelelés, vagy
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. melléklete I. rész I/2. B pontjában előírt végzettség és szakképesítés,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • óvodapedagógus szakképesítés,
 • vezetői gyakorlat (legalább 1-3 év vezetői tapasztalat),
 • gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzelést,
 • a képesítést igazoló okiratok másolata,
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a képviselő-testület a pályázat elbírálását nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a Kjt. 41.§ szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Forgó Istvánné jegyző nyújt, a 06-37-322-001/18 mellék telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázat Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Földi Csaba polgármester (3281 Karácsond Szent István út 42.) címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKAR/819/2021. valamint a beosztás megnevezését: Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezető

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázatokat a képviselő-testület, veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljáró polgármester bírálja el. A pályázó kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

 


eÜgyintézés

Hirdetés

Tárhely és design:
Kolibri Informatika
Ha hirdetni szeretne, érdeklődjön a Hivatalban!

Ki olvas minket

Oldalainkat 20 vendég böngészi