Állásajánlatok
Óvodapedagógus PDF Nyomtatás E-mail

Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde
A „Közalkalmazottak Jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján, pályázatot hirdet

óvodapedagógus
munkakör betöltésére


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidős

A munkavégzés helye:

Heves megye 3281 Karácsond, Szent István út 38.

Munkakörbe tartozó feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján, az óvodás korú gyermekek szakszerű, komplex nevelése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. rendelkezési az irányadók

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

Kiváló szintű szakmai igényesség, gyermekközpontúság, pedagógiai elhivatottság, empátia, együttműködőkészség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló dokumentumok, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 29.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. szeptember 1.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Fekete Andrea nyújt, a 06 70 902 1355 -ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja

 • postai úton a Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde címére (3281 Karácsond, Szent István út 38.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot I/85/2022., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A végzettséget igazoló dokumentumok másolatát, szakmai önéletrajzot, motivációs levelet és erkölcsi bizonyítványt tartalmazó pályázatok beérkezése, valamint az egyéni interjú után az intézményvezető dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Karácsond község honlapja – 2022. 06. 01.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. 06. 01.

 
Állásajánlat PDF Nyomtatás E-mail

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a

Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 évre szól

A munkavégzés helye: Heves megye, 3281 Karácsond, Szent István út 38.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde többcélú intézmény vezetői feladatainak ellátása. Az intézmény szakszerű és törvényes működésének biztosítása. Ennek keretében az intézményben már működő óvodai ellátás színvonalának tovább emelése, és a jelenleg kialakítás alatt álló mini bölcsődében a feladatellátás jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelő beindítása és működtetése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 67 § (1) bekezdése és 3. melléklete szerinti felsőfokú végzettség és óvodapedagógus szakképesítés, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. kormányrendelet 21/A. §-ban foglaltaknak való megfelelés, vagy
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. melléklete I. rész I/2. B pontjában előírt végzettség és szakképesítés,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • óvodapedagógus szakképesítés,
 • vezetői gyakorlat (legalább 1-3 év vezetői tapasztalat),
 • gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzelést,
 • a képesítést igazoló okiratok másolata,
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a képviselő-testület a pályázat elbírálását nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a Kjt. 41.§ szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Földi Csaba polgármester nyújt, a 06-37-322-001 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázat Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Földi Csaba polgármester (3281 Karácsond Szent István út 42.) címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1390/2020. valamint a beosztás megnevezését: Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezető

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 5.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázatokat a képviselő-testület bírálja el. A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.