Szekció blog elrendezés példa (GYIK szekció)
Óvodapedagógus PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2023. október 24. kedd, 08:04

Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde

A „Közalkalmazottak Jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján, pályázatot hirdet

óvodapedagógus

munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidős

A munkavégzés helye:
Heves megye 3281 Karácsond, Szent István út 38.

Munkakörbe tartozó feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján, az óvodás korú gyermekek szakszerű, komplex nevelése

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. rendelkezési az irányadók

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű szakmai igényesség, gyermekközpontúság, pedagógiai elhivatottság, empátia, együttműködőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló dokumentumok, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 20.

A munkakör betölthetőségének időpontja: december 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Fekete Andrea nyújt, a 06 70 902 1355 -ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja

 • postai úton a Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde címére (3281 Karácsond, Szent István út 38.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot I/248/2023., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus
 • elektronikus úton az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A végzettséget igazoló dokumentumok másolatát, szakmai önéletrajzot, motivációs levelet és erkölcsi bizonyítványt tartalmazó pályázatok beérkezése, valamint az egyéni interjú után az intézményvezető dönt. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. november 23.

A KÖZSZOGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023. 10. 18.

Módosítás dátuma: 2023. október 24. kedd, 08:04
 
Közterület-felügyelő PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2023. június 28. szerda, 12:55

KARÁCSONDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

pályázatot hirdet közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Közterület-felügyelő

munkakör/feladatkör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, 6 hónap próbaidő

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, rendjének, tisztaságának védelme. A közterületek rendjét sértő cselekmények és állapotok ellenőrzése, megakadályozása, szankcionálása. Közreműködés a települési térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésében, az önkormányzati vagyon védelmében.

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
Magyar állampolgárság
Büntetlen előélet
Erkölcsi bizonyítvány
Cselekvőképesség
Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:
Közszolgálati középiskola, vagy középiskola és közszolgálati szakképesítés, vagy középiskola és közterület-felügyelői vizsga

Járművezetői engedély kategória: B

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
Végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
Fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
Adatkezelési nyilatkozat
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.11.03.

A pályázat benyújtásának módja: KÖZSZOLGÁLLÁS Portálon https://kozszolgallas.ksz.gov.hu

A pályázati felhívás teljes szövege a KÖZSZOLGÁLLÁS Portálon olvasható.

Módosítás dátuma: 2023. október 16. hétfő, 08:37
 
Igazgatási előadó PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2021. június 02. szerda, 06:16

KARÁCSONDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

pályázatot hirdet közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Igazgatási előadó

munkakör/feladatkör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, 6 hónap próbaidő

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az önkormányzat kommunikációs és közzétételi feladatainak ellátása, az önkormányzat honlapjának, a Karácsond Község Hivatalos Oldala önkormányzati facebook oldal, valamint a Karácsondi Körkép önkormányzati újság szerkesztése, önkormányzati kiadványok, plakátok, szórólapok elkészítése. Közreműködés önkormányzatirendezvények, lakossági fórumok szervezésében és lebonyolításában. Kapcsolattartás a lakossággal, a községben működő civil- és egyéb önszerveződő csoportokkal és a sajtóval.

Közreműködés az önkormányzati pályázatok benyújtásával és megvalósításával kapcsolatos adminisztrációs és adatszolgáltatási feladatok ellátásában. Közreműködés a képviselő-testületi ülések előterjesztéseinek, határozati javaslatainak, meghívóinak és az ülés jegyzőkönyveinek elkészítésében.

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

 

 

Elvárt végzettség/képesítés:
Felsőoktatásban szerzett bölcsészettudományi, társadalomtudományi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, hittudományi, andragógus, művelődésszervező szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és andragógus, művelődésszervező felsőfokú szakképesítés.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • motivációs levél
 • adatkezelési nyilatkozat
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.11.03. 00:00

A pályázat benyújtásának módja: KÖZSZOLGÁLLÁS Portálon https://kozszolgallas.ksz.gov.hu

A pályázati felhívás teljes szövege a KÖZSZOLGÁLLÁS Portálon olvasható.

 

Módosítás dátuma: 2023. október 16. hétfő, 08:40
 
ÜGYMENETLEÍRÁS PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2020. szeptember 10. csütörtök, 13:59


ÜGYMENETLEÍRÁS

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉHEZ ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ

 

Jogszabályok:

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm.rendelet

 

Az eljárás díja, a díj befizetésének módja:

3 000 Ft

Illetékbélyegben a kérelmen kell leróni.

 

Kérelem

A kereskedelmi tevékenység bejelentése, illetve engedélyezése kérelemre indul.

 

A kérelemhez mellékelni kell:

 • Igazolást az egyéni vállalkozó nyilvántartásáról vagy vállalkozói igazolványt
 • Gazdasági társaságok esetében cégkivonatot / végzést  és aláírási címpéldányt
 • Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével)
 • Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos, vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot
 • Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmezõ, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot
 • A eljáráshoz szükséges illetékbélyeget
 • Vásárlók könyvét hitelesítésre
 • Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazást

 

A kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárás

Az ügyintéző a kérelem megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a jogszabályban meghatározott követelményeknek. Ha nem, a bejelentést elutasítja és a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire. Ha a bejelentés megfelel a jogszabályi előírásoknak, akkor a bejelentés megérkezésétől számított 8 napon belül igazolás megküldésével értesíti az ügyfelet a nyilvántartásba vételről.

 

A működési engedély kiadásának rendje

Az ügyintéző a kérelem megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a kérelem és annak mellékletei megfelelnek-e a jogszabályban meghatározott követelményeknek. Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, az ügyintéző a pótolandó dokumentum megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet 8 napon belül.

A jegyző a kereskedő kérelmére a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik.

Helyszíni szemlére vonatkozó kérelem hiányában a szakhatóságok szakhatósági eljárást folytatnak le, melynek eredményéről haladéktalanul értesítik a jegyzőt.

Az eljárás végén a jegyző a rendelkezésére álló adatok alapján hozza meg döntését. Amennyiben a működési engedély kiadásának feltételei fennállnak, a jegyző erről határozatot hoz és a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet a nyilvántartásba veszi, amiről igazolást ad ki.

Az ügyintéző a működési engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot közli:

-          a kérelmezővel

-          az ügyfelekkel

-          az eljárásban részt vevő szakhatóságokkal.

 

Adatváltozás bejelentése

Az adatokban bekövetkezett változásokat a kereskedő haladéktalanul írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Az üzlet nyitvatartási idejében bekövetkező változást a kereskedő az azt megelőző nyolc napon belül írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek. Az üzlet nyitvatartási idejéről és az abban bekövetkezett változásokról köteles a vásárlókat tájékoztatni.

A kereskedelmi tevékenység jogosultjának személyében történő változás, jogutódlás esetén – amennyiben az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott üzletköteles termékkört nem érinti – a változást, jogutódlást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni.

- A tevékenység megszüntetését a jegyzőnek haladéktalanul be kell jelenteni.

 

 

 

HAGYATÉKI ELJÁRÁS

Jogszabályok:

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. tv.

A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet

 

A magyar állampolgár után belföldön maradt hagyatékot leltározni kell.
A hagyatéki leltár felvétele az elhunyt utolsó belföldi lakhelye szerint illetékes hivatalban történik.

 

Az eljárás hivatalból indul és illetékmentes.


A hagyatéki leltár tartalmát képező adatok megállapítása a halottvizsgálati bizonyítványon hozzátartozóként feltüntetett személyt meghallgatásával történik.

 

Mit kell leltározni?

1. Magyar állampolgár után belföldön maradt ingatlan vagyont.
2. Belföldön maradt ingóságokat, ha azok értéke meghaladja a 300.000.- Ft-ot, és
-     a hagyatékban szülői felügyelet alatt nem álló kiskorú, méhmagzat,
-     cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy,

 • ismeretlen helyen távollevő személy érdekelt, és ezek a körülmények a halottvizsgálati    bizonyítványból megállapíthatók,
 • nincs ismert örökös,
 • a leltározást az örökösként érdekelt személy, a végrendeleti végrehajtó, a hagyatéki hitelező vagy a gyámhatóság kéri, továbbá, ha a bejelentett hagyatéki teher várhatóan meghaladja a hagyatéki vagyon értékét.

3. Az elhunyt tulajdonában lévő folyószámlán lévő követelést, takarékbetétkönyvet, értékpapírokat, gépjárművet, önkéntes nyugdíjpénztári tagságot, szövetkezeti üzletrészt, gazdasági társasági tagságot.
4. A lajstromozott vagyontárgyakat olyan ingóságokat és jogokat, amelyekre vonatkozóan a tulajdonjog vagy a lajstromozott jog megszerzését belföldön vezetett közhiteles nyilvántartásba történő bejegyzés igazolja.
5. Az utolsó havi nyugdíjat, ha az elhunyt nem vette fel, és nincs vele egy háztartásban lakó – állandó lakcím bejelentéssel rendelkező – személy, aki a nyugdíj felvételére jogosult.

A hagyatéki leltárt elkészültét követően az illetékes közjegyzőhöz kell továbbítani.

 

 

 

 

 

 BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁS

 

Jogszabályok:

 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015.(X.16.) Korm. rendelet

 

Az eljárás díja, a díj befizetésének módja:

3 000 Ft

Illetékbélyegben a kérelmen kell leróni.

 

Azt a birtokost, akit birtokától jogalap nélkül megfosztanak, vagy birtoklásában zavarnak, birtokvédelem illeti meg.

A birtokos 1 éven belül kérheti a jegyzőtől az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését. Egy évnél régebben fennálló birtoksértés esetén, illetve ha a birtoklás jogalapja is vitás, a bíróságtól lehet birtokvédelmet kérni.

A birtokvédelmi eljárás kérelemre indul.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a kérelmező pontos nevét és címét; (a kérelmet a birtoklásban megzavart, vagy birtokától megfosztott személy nyújthatja be, aki nem minden esetben az ingó vagy ingatlan tulajdonosa.)
  Ha a kérelmező meghatalmazott képviselő útján jár el, a meghatalmazását igazoló magánokiratot vagy közokiratot csatolni kell a kérelemhez.
 2. a birtoksértő pontos nevét és címét, jogi személy esetén nevét és székhelyét; (panaszolt fél a birtoksértést elkövető személy, aki nem minden esetben az ingó vagy ingatlan dolog tulajdonosa, hanem például a bérlő). Ismeretlen személy ellen birtokvédelmi eljárás lefolytatása nem kezdeményezhető. A jegyző egyéb adatok alapján (pl. gépjármű rendszáma) a panaszolt fél nevét és lakcímét nem állapíthatja meg.
 3. a birtokvitával érintett dolog megjelölését és annak helyét (mely ingó vagy ingatlan dologról van szó, pontoson hol helyezkedik el)
 4. a birtoksértés időpontját és annak részletes leírását (pontosan mióta tart a panaszolt állapot, miben merül ki a birtoksértő magatartás, és miben változtatta meg az eredeti állapotot, próbálta-e a kérelmező felszólítani a birtoksértőt magatartása abbahagyására, tett-e kísérletet birtoka visszaszerzésére)
 5. jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet, azaz a kérelmező milyen módon kívánja megszüntettetni a panaszolt állapotot (például a birtoksértő biztosítson kulcsot a bejutáshoz, biztosítsa a hozzáférést az ingatlanhoz).   Ha megalapozott a birtoksértés megismétlésétől való félelem, a jövőbeni eltiltást is kérni kell.
  A jegyző az eljárás során kötve van a kérelemhez.
 6. a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat.

A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak kell bizonyítani, akinek érdekében áll, hogy azokat a döntés során figyelembe vegye az eljáró hatóság. Amennyiben semmilyen bizonyíték nem kerül benyújtásra a jegyző a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

Ha a birtokháborítás tényét a hatóság megállapítja, a birtokháborító felet kötelezi az eredeti birtokállapot helyreállítására, illetve ha annak ismétlődésétől lehet tartani, erre irányuló kérelem esetén eltiltja a jövőbeni birtokháborító magatartástól.

 

 

 
Település Arculati Kézikönyv PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2017. december 13. szerda, 13:11

Letölthető:

Módosítás dátuma: 2017. december 13. szerda, 13:15
 
Partneri adatlap PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2017. július 25. kedd, 08:22

Partnerségi egyeztetésben való részvételhez.

Letölthető: itt

 
HIRDETMÉNY PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2016. november 04. péntek, 07:05

Karácsond község helyi építési szabályzatának felülvizsgálatával kapcsolatos

HIRDETMÉNY

Tisztelt Partnerek!

Értesítjük önöket, hogy Karácsond Község Önkormányzata a hatályos helyi építési szabályzatának – törvényességi okból történő – felülvizsgálatáról döntött.

Annak érdekében, hogy az épített környezet alakítása és védelme során a közérdekű intézkedéseket és döntéseket megelőzően, illetőleg azok végrehajtása során biztosítani tudjuk a nyilvánosságot és a közösségi ellenőrzés lehetőségét az Önkormányzat Képviselő testülete megalkotta a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 110/2016. (VIII. 04.) sz. határozatát (továbbiakban: Határozat).

Módosítás dátuma: 2016. november 04. péntek, 07:10
Bővebben...
 
Országos népszavazás tájékoztató 2016. október 2. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2016. szeptember 21. szerda, 15:53

Letölthető dokumentum.

 
Birtokvédelmi határozatok bírósági felülvizsgálata PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2016. május 03. kedd, 15:42

A birtokvédelmi határozatok bírósági felülvizsgálatához szükséges ÁNYK nyomtatványkitöltő program letölthető:

http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok

 
Szavazókörök területei, melyeken választás napján kampánytevékenység nem folytatható PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2014. május 22. csütörtök, 14:40

1-es szavazókör: letölthető

2-es szavazókör: letölthető

3-as szavazókör: letölthető

 

(forrás: Nemzeti Választási Iroda honlapja)

 
Letölthető nyomtatványok PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2014. május 13. kedd, 06:45

IPA bevallási nyomtatvány 2014 letöltése: itt.

IPA kitöltési útmutató 2014 letöltése: itt.

 

Módosítás dátuma: 2014. május 13. kedd, 06:48
 
A pártok által állított listák (forrás: Nemzeti Választási Iroda honlapja) PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2014. május 10. szombat, 19:38

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK 2014. ÉVI VÁLASZTÁSA
2014. május 25.

Listaállítás áttekintése - a pártok által állított listák

 

Sorsolt
sorsz.

Lista neve

Típusa

Jelöltek
száma

VB Döntés

VB Döntés
dátuma

A lista helyzete

Jelölés megszűnés
dátuma

1

MSZP

Önálló

20

Nyilvántartásba véve

2014.04.18

Indulhat

2

SMS

Önálló

36

Nyilvántartásba véve

2014.04.25

Indulhat

3

FIDESZ-KDNP

Közös

63

Nyilvántartásba véve

2014.04.18

Indulhat

4

A HAZA NEM ELADÓ

Önálló

27

Nyilvántartásba véve

2014.04.25

Indulhat

5

JOBBIK

Önálló

36

Nyilvántartásba véve

2014.04.19

Indulhat

6

LMP

Önálló

17

Nyilvántartásba véve

2014.04.25

Indulhat

7

EGYÜTT-PM

Közös

33

Nyilvántartásba véve

2014.04.19

Indulhat

8

JESZ

Önálló

37

Nyilv. vétel elutasítva

2014.04.25

Nem indulhat

9

MODERN MAGYARORSZÁG MOZGALOM

Önálló

10

Nyilv. vétel elutasítva

2014.04.25

Nem indulhat

10

ÚMP

Önálló

3

Nyilv. vétel elutasítva

2014.04.25

Nem indulhat

11

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ

Önálló

42

Nyilvántartásba véve

2014.04.19

Indulhat

Módosítás dátuma: 2014. május 10. szombat, 19:58
 
Meghívó PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2014. április 23. szerda, 08:26

 
Kérdőívek kitöltői között kisorsolt vásárlási utalványok nyerőszámai PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2014. április 14. hétfő, 07:14

TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1132 pályázat kapcsán kiküldött kérdőívek kitöltői között kisorsolt vásárlási utalványok nyerőszámai:

1 db 5.000 Ft értékű vásárlási utalványt nyert: sárga 33
1 db 5.000 Ft értékű vásárlási utalványt nyert: kék 66
1 db 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt nyert: sárga 75

A vásárlási utalványt 2014. április 16-ig vehetik át a nyertesek a Polgármesteri Hivatalban a nyertes tombolaszelvény felmutatásával. Ha a megadott időpontig az utalványok nem kerülnek átvételre, újra sorsolunk.

Gratulálunk!

Módosítás dátuma: 2014. április 14. hétfő, 07:15
 
<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 3