Példa kategóriablog elrendezésre (GYIK/Általános kategória)
ÜGYMENETLEÍRÁS PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2020. szeptember 10. csütörtök, 13:59


ÜGYMENETLEÍRÁS

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉHEZ ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ

 

Jogszabályok:

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm.rendelet

 

Az eljárás díja, a díj befizetésének módja:

3 000 Ft

Illetékbélyegben a kérelmen kell leróni.

 

Kérelem

A kereskedelmi tevékenység bejelentése, illetve engedélyezése kérelemre indul.

 

A kérelemhez mellékelni kell:

 • Igazolást az egyéni vállalkozó nyilvántartásáról vagy vállalkozói igazolványt
 • Gazdasági társaságok esetében cégkivonatot / végzést  és aláírási címpéldányt
 • Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével)
 • Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos, vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot
 • Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmezõ, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot
 • A eljáráshoz szükséges illetékbélyeget
 • Vásárlók könyvét hitelesítésre
 • Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazást

 

A kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárás

Az ügyintéző a kérelem megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a jogszabályban meghatározott követelményeknek. Ha nem, a bejelentést elutasítja és a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire. Ha a bejelentés megfelel a jogszabályi előírásoknak, akkor a bejelentés megérkezésétől számított 8 napon belül igazolás megküldésével értesíti az ügyfelet a nyilvántartásba vételről.

 

A működési engedély kiadásának rendje

Az ügyintéző a kérelem megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a kérelem és annak mellékletei megfelelnek-e a jogszabályban meghatározott követelményeknek. Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, az ügyintéző a pótolandó dokumentum megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet 8 napon belül.

A jegyző a kereskedő kérelmére a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik.

Helyszíni szemlére vonatkozó kérelem hiányában a szakhatóságok szakhatósági eljárást folytatnak le, melynek eredményéről haladéktalanul értesítik a jegyzőt.

Az eljárás végén a jegyző a rendelkezésére álló adatok alapján hozza meg döntését. Amennyiben a működési engedély kiadásának feltételei fennállnak, a jegyző erről határozatot hoz és a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet a nyilvántartásba veszi, amiről igazolást ad ki.

Az ügyintéző a működési engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot közli:

-          a kérelmezővel

-          az ügyfelekkel

-          az eljárásban részt vevő szakhatóságokkal.

 

Adatváltozás bejelentése

Az adatokban bekövetkezett változásokat a kereskedő haladéktalanul írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Az üzlet nyitvatartási idejében bekövetkező változást a kereskedő az azt megelőző nyolc napon belül írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek. Az üzlet nyitvatartási idejéről és az abban bekövetkezett változásokról köteles a vásárlókat tájékoztatni.

A kereskedelmi tevékenység jogosultjának személyében történő változás, jogutódlás esetén – amennyiben az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott üzletköteles termékkört nem érinti – a változást, jogutódlást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni.

- A tevékenység megszüntetését a jegyzőnek haladéktalanul be kell jelenteni.

 

 

 

HAGYATÉKI ELJÁRÁS

Jogszabályok:

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. tv.

A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet

 

A magyar állampolgár után belföldön maradt hagyatékot leltározni kell.
A hagyatéki leltár felvétele az elhunyt utolsó belföldi lakhelye szerint illetékes hivatalban történik.

 

Az eljárás hivatalból indul és illetékmentes.


A hagyatéki leltár tartalmát képező adatok megállapítása a halottvizsgálati bizonyítványon hozzátartozóként feltüntetett személyt meghallgatásával történik.

 

Mit kell leltározni?

1. Magyar állampolgár után belföldön maradt ingatlan vagyont.
2. Belföldön maradt ingóságokat, ha azok értéke meghaladja a 300.000.- Ft-ot, és
-     a hagyatékban szülői felügyelet alatt nem álló kiskorú, méhmagzat,
-     cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy,

 • ismeretlen helyen távollevő személy érdekelt, és ezek a körülmények a halottvizsgálati    bizonyítványból megállapíthatók,
 • nincs ismert örökös,
 • a leltározást az örökösként érdekelt személy, a végrendeleti végrehajtó, a hagyatéki hitelező vagy a gyámhatóság kéri, továbbá, ha a bejelentett hagyatéki teher várhatóan meghaladja a hagyatéki vagyon értékét.

3. Az elhunyt tulajdonában lévő folyószámlán lévő követelést, takarékbetétkönyvet, értékpapírokat, gépjárművet, önkéntes nyugdíjpénztári tagságot, szövetkezeti üzletrészt, gazdasági társasági tagságot.
4. A lajstromozott vagyontárgyakat olyan ingóságokat és jogokat, amelyekre vonatkozóan a tulajdonjog vagy a lajstromozott jog megszerzését belföldön vezetett közhiteles nyilvántartásba történő bejegyzés igazolja.
5. Az utolsó havi nyugdíjat, ha az elhunyt nem vette fel, és nincs vele egy háztartásban lakó – állandó lakcím bejelentéssel rendelkező – személy, aki a nyugdíj felvételére jogosult.

A hagyatéki leltárt elkészültét követően az illetékes közjegyzőhöz kell továbbítani.

 

 

 

 

 

 BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁS

 

Jogszabályok:

 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015.(X.16.) Korm. rendelet

 

Az eljárás díja, a díj befizetésének módja:

3 000 Ft

Illetékbélyegben a kérelmen kell leróni.

 

Azt a birtokost, akit birtokától jogalap nélkül megfosztanak, vagy birtoklásában zavarnak, birtokvédelem illeti meg.

A birtokos 1 éven belül kérheti a jegyzőtől az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését. Egy évnél régebben fennálló birtoksértés esetén, illetve ha a birtoklás jogalapja is vitás, a bíróságtól lehet birtokvédelmet kérni.

A birtokvédelmi eljárás kérelemre indul.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a kérelmező pontos nevét és címét; (a kérelmet a birtoklásban megzavart, vagy birtokától megfosztott személy nyújthatja be, aki nem minden esetben az ingó vagy ingatlan tulajdonosa.)
  Ha a kérelmező meghatalmazott képviselő útján jár el, a meghatalmazását igazoló magánokiratot vagy közokiratot csatolni kell a kérelemhez.
 2. a birtoksértő pontos nevét és címét, jogi személy esetén nevét és székhelyét; (panaszolt fél a birtoksértést elkövető személy, aki nem minden esetben az ingó vagy ingatlan dolog tulajdonosa, hanem például a bérlő). Ismeretlen személy ellen birtokvédelmi eljárás lefolytatása nem kezdeményezhető. A jegyző egyéb adatok alapján (pl. gépjármű rendszáma) a panaszolt fél nevét és lakcímét nem állapíthatja meg.
 3. a birtokvitával érintett dolog megjelölését és annak helyét (mely ingó vagy ingatlan dologról van szó, pontoson hol helyezkedik el)
 4. a birtoksértés időpontját és annak részletes leírását (pontosan mióta tart a panaszolt állapot, miben merül ki a birtoksértő magatartás, és miben változtatta meg az eredeti állapotot, próbálta-e a kérelmező felszólítani a birtoksértőt magatartása abbahagyására, tett-e kísérletet birtoka visszaszerzésére)
 5. jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet, azaz a kérelmező milyen módon kívánja megszüntettetni a panaszolt állapotot (például a birtoksértő biztosítson kulcsot a bejutáshoz, biztosítsa a hozzáférést az ingatlanhoz).   Ha megalapozott a birtoksértés megismétlésétől való félelem, a jövőbeni eltiltást is kérni kell.
  A jegyző az eljárás során kötve van a kérelemhez.
 6. a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat.

A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak kell bizonyítani, akinek érdekében áll, hogy azokat a döntés során figyelembe vegye az eljáró hatóság. Amennyiben semmilyen bizonyíték nem kerül benyújtásra a jegyző a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

Ha a birtokháborítás tényét a hatóság megállapítja, a birtokháborító felet kötelezi az eredeti birtokállapot helyreállítására, illetve ha annak ismétlődésétől lehet tartani, erre irányuló kérelem esetén eltiltja a jövőbeni birtokháborító magatartástól.

 

 

 
Birtokvédelmi határozatok bírósági felülvizsgálata PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2016. május 03. kedd, 15:42

A birtokvédelmi határozatok bírósági felülvizsgálatához szükséges ÁNYK nyomtatványkitöltő program letölthető:

http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok

 
Letölthető nyomtatványok PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2014. május 13. kedd, 06:45

IPA bevallási nyomtatvány 2014 letöltése: itt.

IPA kitöltési útmutató 2014 letöltése: itt.

 

Módosítás dátuma: 2014. május 13. kedd, 06:48
 
Meghívó PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2014. április 23. szerda, 08:26

 
Kérdőívek kitöltői között kisorsolt vásárlási utalványok nyerőszámai PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2014. április 14. hétfő, 07:14

TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1132 pályázat kapcsán kiküldött kérdőívek kitöltői között kisorsolt vásárlási utalványok nyerőszámai:

1 db 5.000 Ft értékű vásárlási utalványt nyert: sárga 33
1 db 5.000 Ft értékű vásárlási utalványt nyert: kék 66
1 db 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt nyert: sárga 75

A vásárlási utalványt 2014. április 16-ig vehetik át a nyertesek a Polgármesteri Hivatalban a nyertes tombolaszelvény felmutatásával. Ha a megadott időpontig az utalványok nem kerülnek átvételre, újra sorsolunk.

Gratulálunk!

Módosítás dátuma: 2014. április 14. hétfő, 07:15
 
Könyvbemutató PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2014. április 03. csütörtök, 09:57

Módosítás dátuma: 2014. április 03. csütörtök, 09:58
 
Ügyfélszolgálati nyitva tartás PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2014. április 03. csütörtök, 09:51

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy

2014. április 5-én (szombaton)    8.00-18.00 óráig

az országgyűlési választásokon való részvétel lehetőségének biztosítása érdekében, ügyfélszolgálatunkon

 • állandó, illetve ideiglenes személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély kiadás,
 • ideiglenes személyazonosító igazolvány pótlás,
 • lakcímigazolvány pótlás

ügyekben lehetőség lesz ügyintézésre.

2014. április 6-án (vasárnap)    zárva tart

Kérjük, további információért forduljanak az okmányiroda munkatársaihoz (telefonon az 510-375-ös számon), akik készséggel állnak az Önök rendelkezésére.


Gyöngyös, 2014. március 31.

Bardócziné Barkóczi Andrea
osztályvezető

Módosítás dátuma: 2014. április 04. péntek, 10:59
 
Okmányirodai ügyfélfogadási rend PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2014. március 24. hétfő, 07:39

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy

2014. március 31-én (hétfőn) 16.30-18.00 óráig
2014. április 1-jén (kedden) 16.30-18.00 óráig
2014. április 3-án (csütörtökön) 16.30-18.00 óráig
2014. április 4-én (pénteken) 14.00-18.00 óráig

 • az országgyűlési választásokon való részvétel lehetőségének biztosítása érdekében, ügyfélszolgálatunkon
 • állandó, illetve ideiglenes személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély kiadás,
 • állandó, illetve ideiglenes személyazonosító igazolvány pótlás,
 • személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímigazolvány) pótlás

ügyekben lehetőség van ügyintézésre.

Kérjük, további információért forduljanak az okmányiroda munkatársaihoz (telefonon az 510-375-ös számon), akik készséggel állnak az Önök rendelkezésére.

Gyöngyös, 2014. március 24.

Bardócziné Barkóczi Andrea
osztályvezető

Módosítás dátuma: 2014. március 24. hétfő, 16:44
 
szennyviz-karacsond.hu PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2013. augusztus 10. szombat, 09:33

 

Módosítás dátuma: 2013. szeptember 10. kedd, 09:38
 
Pályázat PDF Nyomtatás E-mail

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot hirdet
Karácsond Általános Művelődési Központ
igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2018. június 30-ig szól.
A munkavégzés helye: Heves megye, 3281 Karácsond, Szent István út 38.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az általános művelődési központ többcélú intézmény igazgatói feladatai ellátása a Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda (3281 Karácsond, Szent István út 38.) és Ady Endre Művelődési Ház és Községi Könyvtár (3281 Karácsond, Hősök tere 1.) tagintézmények tekintetében.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (1) és (6) bekezdése, vagy a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/A.§ (1) bekezdés szerinti feltételek megléte,
 • szakirányú - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges az Nkt. 3. mellékletében felsorolt felsőfokú iskolai végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelést tartalmazó vezetői program, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséről, illetve a betekintésre jogosultak általi megismeréséről, nyilatkozat nyílt, vagy zárt képviselő-testületi ülés megtartásáról

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2013. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Forgó Istvánné nyújt, a 37/322-001/18 mellék telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Földi Csaba polgármester címére történő megküldésével (3281 Karácsond, Szent István út 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 780/2013. , valamint a beosztás megnevezését: Általános Művelődési Központ Igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A jogszabályban meghatározott véleményezési határidő leteltét követő képviselő-testületi ülés
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: https://kozigallas.gov.hu a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálja, Oktatási és Kulturális Közlöny, Ingyen Piac.

Módosítás dátuma: 2013. március 22. péntek, 11:43
 
Pályázat 2 fő szociális gondozó részére PDF Nyomtatás E-mail

Abasári Szociális és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás
Integrált Szociális Intézmény
3261. Abasár, Múzeum u. 15/a.
Tel/fax: 37-360-218/366-339


Az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. alapján pályázatot hirdet

2 fő szociális gondozó

munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű, teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszony (3 hónap próbaidő)

A munkavégzés helye: elsősorban Karácsond település, helyettesítés esetén a társulás települései (Vécs, Ludas, Halmajugra, Abasár, Nagyfüged).

A munkakörhöz tartozó feladatok: Gondozási feladatokat lát el az ellátott lakásán. Orvosi előírás szerint alapápolási feladatokat lát el. Gyógyászati és rehabilitációs segédeszközök beszerzésében, használatának elsajátításában segítséget nyújt. Segíti az ellátott környezeti higiéné megtartását. Közreműködik a gondozott háztartásvezetésében, élelmiszer bevásárlásában, elősegíti az ellátott kapcsolattartását, a feladatokhoz tartozó dokumentáció vezetését elvégzi. Gondozási és adminisztrációs feladatait helyben a telephelyvezető irányításával végzi.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Szociális gondozó és ápoló képesítés
 • 18. életévét betöltött, büntetlen előéletű cselekvőképes magyar állampolgár


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Idős ellátás területén szerzett szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű idősek ellátásában való jártasság, jó kommunikációs készség, tea munkában való részvétel

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • Önéletrajz
 • Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 25. (hétfő) 12 óra

A pályázatok benyújtásának módja:
Személyesen, a Karácsondi Polgármesteri Hivatal titkárságán. Kérjük a borítékon feltüntetni: „szociális gondozó”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 27.

A publikálás helye és módja: Karácsond Község hirdetőtábláin, www.karacsond.hu honlapon, valamint a helyi hangos hírmondóban.

Vámosné Szepes Katalin
intézményvezető

 
Pályázat PDF Nyomtatás E-mail

Karácsond Községi Önkormányzat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Karácsond Községi Önkormányzat
Karácsond I. védőnői körzet
védőnő
munkakör betöltésére.A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Heves megye, 3281 Karácsond, Bajcsy Zs. út 42.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Karácsond I. számú védőnői körzetében védőnői feladatok ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, egészségügyi főiskola védőnői szak,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, nyilatkozat a pályázat nyílt, vagy zárt képviselő-testületi ülésen történő tárgyalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Forgó Istvánné nyújt, a 37/322-001/18 mellék -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Karácsond Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3281 Karácsond, Szent István út 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 224/2013. , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A képviselő-testület a pályázat beadási határidejét követő munkaterv szerinti ülésén dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Egészségügyi Közlöny
 • www.karacsond.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. február 8.

 
Felhívás PDF Nyomtatás E-mail

Községünkben egy család fedél nélkül maradt, mivel szilveszter éjszaka teljesen leégett a saját tulajdonú lakóházuk.

Tájékoztatjuk a segíteni szándékozókat, hogy az OTP Bank Nyrt-nél megnyitott

11739030-15378826-10030008

„adományszámla tűzkárosult részére” számlára történő befizetéssel támogathatják és könnyíthetik meg a család életének újrakezdését.

Földi Csaba
Polgármester

 

 
Nemzetiségi Önkormányzat PDF Nyomtatás E-mail

Nemzetiségi önkormányzat tagjai:

Elnök: Csik Dávid
Elnökhelyettes: Dankó Aladár

 
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 2